Formulació inorgànica

 

Programa de formulació química inorgànica

 

Si voleu exercicis de formulació inorgànica podeu trobar-ne aquí

 

 

Trobareu mols programes de formulació química inorgànica en el món Internet. En català també en trobareu però tampoc no tants. Molts d'ells, la gran majoria, fan una correcció per comparació, és a dir, comparen la resposta de l'alumne amb una tira de lletres prèviament emmagatzemada -és a dir la solució correcta- i si les dues tires coincideixen es dóna la resposta per bona. Cas contrari es dona per incorrecta tant si l'errada és purament mecanogràfica com si es deu a manca de coneixement més avançat.

El programa que us oferim aquí és, en termes informàtics, prehistòric. Va ser realitzat amb un dels primers compiladors-intèrprets que es varen popularitzar a finals dels 80 i que es deia Clipper, per aquells de vosaltres afeccionats a l'arqueologia informàtica. Respecte d'altres té l'avantatge que intenta localitzar on s'ha produït l'errada de l'alumne i dir-li-ho a fi que una altra vegada vagi més alerta.

En la configuració que presenta només permet formulació sistemàtica però és possible convence'l perquè en corregeixi de clàssica i d'Stock. Vegeu la secció “Personalització del programa” per detalls sobre aquest perticular.

Instal·lació bàsica

Baixau el fitxer adjunt (installar.zip) i copiau-lo en una carpeta que tengui per nom “C:\FORMU\PROVA”. Descomprimiu els fitxers del .ZIP en aquesta carpeta i executau el fitxer d'ordres FORMULA.BAT.

En aquesta configuració el programa us proposarà seqüències de 15 fórmules, només corresponents a nomenclatura sistemàtica, amb un temps màxim de 15 minuts per a contestar-les i amb un màxim de dues errades permeses per fórmula.

Personalització del programa

Si voleu deixar el programa amb altres paràmetres que no siguin els que venen per omissió seguiu aquesta seqüència d'instruccions.

 1. Obriu una finestra MS-DOS

 2. Anau a la carpeta dins la qual hàgiu descomprimit dels fitxers del programa (per omissió C:\FORMU\PROVA)

 3. Teclejau aquestes dues sentències exactament com estan escrites:

 • SET TERM=A

 • SET CLIPPER=F75;E0

 1. Escriviu aquesta instrucció tal com està indicada a continuació:

  • FINES IUPAC

 1. Us apareixerà una pantalla de configuració com aquesta:

personalitzar

 • En aquesta pantalla heu de canviar el “Path pel programa” i “Path per les dades” amb la informació de la carpeta on vulgueu dipositar la informació.

 • Els nivells d'anions i de cations només serveixen per limitar la varietat de ions que apareixin i evitar que a un alumne novell se li puguin demanar esforços que el desaminim.

 • El “Nombre de fórmules” i el “Temps màxim permès” serveixen per canviar el nombre de preguntes que es faran i el temps màxim que es permetrà dedicar-hi a l'alumne.

 • El “Tipus de nomenclatura” conté lletres que codifiquen el tipus de nomenclatura permés. D'aquesta manera “I” indica nomes nomenclatura sistemàtica. “IC” sistemàtica i clàssica. “ISC” sistemàtica, clàssica i d'Stock.

 • Mono” serveix per indicar si es vol que s'indiqui aquest prefix quan hi hagi una sola unitat de l'anió corresponent.

 • Finalment, “Nombre d'intents” indica el nombre d'intents que es permetrà per cada fórmula proposada abans de donar-la per errònia.