Problemes de concentracions

 

Activitats de dissolucions

 

Dissolució = solut + dissolvent

 

 

 1. S’ha dissolt 500 g d’una sal i s’ha completat amb aigua fins a 4 litres de dissolució. Calcula la concentració en grams/litre. R: 125 g/l

 

 1. 5 grams de NaCl es dissolen en aigua fins a completar 250 cm3 de dissolució. Quina és la concentració en g/l? R: 20 g/l

 

 1. Volem preparar 400 cm3 de dissolució de clorur potàssic de concentració 12 g/l.

  1. Quina quantitat de clorur potàssic cal pesar? R: 4,8 g

  2. Quin procediment s’ha de seguir?

 

 1. Una persona té 150 mg de glucosa en 100 cm3 de dissolució sanguínia. Calcula la concentració en g/l. R:1,5 g/l

 

 1. Per a la descongestió nasal en refredats s’utilitza sèrum fisiològic, que es una dissolució aquosa de clorur de sodi. Si la concentració d’un d’aquests sèrums es de 9 g/l, quant de clorur sòdic hi ha en un flascó de 50 ml de sèrum? R. 0,45 g

 

 

 1. Es dissolen 15 g de sulfat de sodi en 100 g d’aigua. Expressa la concentració en tant per cent en massa. R: 13,04 %

 

 1. Calcula el percentatge en pes d’una dissolució, preparada en dissoldre 50 g de sal comuna (NaCl) en 700 g d’aigua. R: 6,67%

 

 1. Calcula el tant per cent en massa de solut en les següents dissolucions:

  1. 40 g de sal en 250 g d’aigua R: 13,7%

  2. 50 g de sucre en 1 kg de dissolució R: 4,76%

  3. 12 g de nitrat de plata en mig litre d’aigua R: 2,34 %

 

 1. Es mesclen 23 g de sucre amb 100 cm3 d’aigua (d=1 g/cm3). Determina la concentració en % en massa. R: 18,6%

 

 1. Calcula el percentatge en pes d’una dissolució formada per 20 g de nitrat de sodi (NaNO3) i 300 cm3 d’aigua. R: 6,25 %

 

 1. En una dissolució de 9,09% en pes, quants grams de solut estan dissolts en 770 g de dissolució? R: 69,99 g

 

 1. La concentració d’una dissolució d’hidròxid sòdic (NaOH) en aigua és del 2% en massa. Quina quantitat d’hidròxid sòdic hi ha en mig quilo de dissolució? R: 10g

 

 

 

 1. Quin és el percentatge en volum d’una dissolució que s’ha preparat dissolent 50 ml d’alcohol en 250 ml d’aigua? R: 16,6%

 

 1. Si dissolem 40 cm3 de glicerina en ½ litre d’aigua, quin serà el percentatge en volum? Quin volum de glicerina hi deu haver en 2,75 l de dissolució? R: 7,4%, 0,2 l

 

 1. L’alcohol que es compra en les farmàcies i s’usa com a desinfectant es diu alcohol de 96º. Significa que la seva concentració es del 96 % en volum. Calcula el volum d’alcohol de 96º que es necessitat per tenir 200 cm3 de solut. R: 208 cm3

 

 1. Es prepara una dissolució afegint 10 grams de clorur de sodi (NaCl) a 20 g d’aigua. Una vegada dissolta, el volum de la dissolució és de 22 cm3. Calcula la concentració de la dissolució expressada en % en pes i en g/l. R: 33,3%, 454,5 g/l

 

 1. Un volum de 200 cm3 de dissolució de sulfat de coure de 8 g/l de concentració s’escalfa fins a tenir 150 cm3 de dissolució. Quina concentració en g/l, té la nova dissolució? R: 1,6g, 10,67 g/l

 

Solubilitat

 

 1. Calcula la quantitat de nitrat de sodi (NaNO3) que es podrà dissoldre en 275 cm3 d’aigua, a 30 ºC, si la solubilitat del nitrat sòdic a aquesta temperatura es de 95g /100g d’aigua. R:261,25 g

 

 1. A partir de la gràfica, calcula:

 

 

 

 

 

 

  1. La solubilitat del clorat de potassi a 80ºC.

  2. Què passa amb aquesta dissolució si la refredam des de 80ºC fins a 40ºC?

  3. Quina quantitat de clorat necessitam per a preparar una dissolució saturada a 80 ºC en 500 cm3 d’aigua? R: 200 g

 

 1. Indica les quantitats de bromur potàssic (KBr) que afegiries a un litre d’aigua a 70 ºC per aconseguir una dissolució diluïda, una altra de concentrada i una altra de saturada. Mira la gràfica següent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Quina és la concentració en percentatge en massa d’una dissolució saturada de clorur de potassi a 25ºC? Utilitza la gràfica de l’exercici anterior. R: 23,1%

 

 1. En un experiment es va mesurar la solubilitat del nitrat potàssic en funció de la temperatura i es van obtenir les dades mostrades en la següent taula:

T(ºC)

0

10

20

30

40

50

Solubilitat

(g solut en 100g aigua)

12.2

17.9

27.8

40.1

59.3

80.2

 1. Representa la corba de solubilitat del nitrat de potassi

 2. Determina la solubilitat del nitrat de potassi a 25ºC

 3. Es pretén preparar una dissolució a 20ºC dissolent 60 g de nitrat de potassi en 250 cm3 d’aigua, serà possible? R: 69,5g

 

 1. La solubilitat de la sal (clorur de sodi) en aigua a 20ºC és de 36 g de sal en 100 g d’aigua. Quina seria la concentració expressada en percentatge en massa, d’una dissolució saturada de sal? R: 26,47%

 

 1. En l’aigua de la mar hi ha moltes substàncies dissoltes, inclòs es pot trobar or en una concentració de 0,3 mg per metre cúbic d’aigua. Quin volum d’aigua s’ha de tractar per a extreure 1 kg d’or? R: 3,3·106 m3

 

 1. Un comprimit d’aspirina està format per una mescla de 500 mg d’àcid acetilsalicílic i 125 mg d’excipients (midó de blat de moro i pols de cel·lulosa), Calcula la seva composició en percentatge en massa. R: 80%, 20%

 

 1. Es prepara una dissolució dissolent 30 g de nitrat potàssic en 400 g d’aigua. Calcula la concentració de la dissolució, expressada en percentatge en massa. R: 6,98%

 

 1. Calcula la concentració expressada en % en massa d’una dissolució preparada quan dissolem 25 g de sal en 150ml d’aigua. R: 14,28%

 2. Tenim una dissolució formada per 60 g de KNO3, 40 g de KCl i 100 ml de H2O. Calcula el % en massa de cada component. R: 30%, 20%, 50%

 3. El reglament general de circulació prohibeix conduir quant el test d’alcoholemia indica una taxa superior a 0,25 mg d’alcohol etílic per litre d’aire espirat. Si en realitzar aquest text a un conductor es detecta que 200 cm3 d’aire espirat contenen 0,11 mg d’alcohol etílic, serà positiu el text? R: positiu

 4. Es pren en un vas de precipitats un volum de 600 ml de dissolució de clorur potàssic de 10 g/l i s’escalfa fins que el seu volum final es de 150ml. Quina serà la concentració de la nova dissolució? R: 40 g/l